Stanovy občanského sdružení, Salesiánská asociace Dona Boska

PREAMBULE

Salesiánský styl výchovy a práce je styl, inspirovaný vlídností a laskavostí Františka Saleského (1567-1622), vytvořený Donem Boskem (1815-1888) a prožívaný dnes milióny lidí všech kontinentů.

Don Bosco stojí na počátku velkého díla ve prospěch mládeže. V době průmyslové revoluce se v Turíně jako mladý kněz začal věnovat těm nejpotřebnějším mladým lidem, kteří do tohoto velkého města přicházeli za prací. Vytvářel jim zázemí domova, poskytoval jim vzdělání i rekreaci. Jádrem jeho úsilí bylo vychovat z nich dobré křesťany a poctivé občany. Své spolupracovníky, kteří zasvětili celý život práci pro mladé, nazval salesiány. Ti žijí i v České republice (Salesiánská provincie Praha) společně s dalšími skupinami, které společně vytvářejí Salesiánskou rodinu.

My, kteří se hlásíme k jeho odkazu, chceme pokračovat v jeho poslání. Naši činnost pro mladé lidi vnímáme také jako službu celé společnosti, jejíž jsme součástí.

I. NÁZEV SDRUŽENÍ

Název občanského sdružení zní “Salesiánská asociace Dona Boska, o. s.” (dále jen “Asociace”).

II. SÍDLO

Sídlem Asociace je Praha. Adresa sídla Asociace je: Kobyliské nám. 1000/1, 182 00, Praha 8 – Kobylisy.

III. VYMEZENÍ A CÍLE ČINNOSTI

1. Asociace je sdružení občanů a právnických osob, kteří se sdružují za účelem podpory a rozvoje výchovy dětí a mládeže k etickým hodnotám v salesiánském stylu (dále jen “členové Asociace”).

2. Činnost Asociace se zaměřuje zejména na následující oblasti:

a) Rozvoj dobrovolnictví – vyhledávání, výběr a evidence dobrovolníků, jejich příprava, doprovázení v dobrovolné službě a nabídka navazujících aktivit; podpora rozvoje dobrovolnictví u dalších organizací.

b) Rozvojová pomoc – rozvojová spolupráce, rozvojové vzdělávání a humanitární pomoc.

c) Vzdělávání – přednáškové a vzdělávací akce, kursy a konference, zejména související s výchovou a rozvojem osobnosti dětí a mladých lidí a zvyšováním jejich zaměstnatelnosti; příprava a další vzdělávání zaměstnanců, dobrovolných pracovníků a dalších lidí.

d) Národní a mezinárodní aktivity pro děti a mládež.

e) Ostatní – zájmové aktivity; jednorázové, prázdninové a víkendové akce; spolupráce s organizacemi a výchovnými institucemi v ČR i v zahraničí; náboženské a duchovní programy; publikační činnost; tvorba audiovizuálních děl; podílení se na vytváření státní politiky ve výše uvedených oblastech.

3. Členové Asociace požívají naprosté nezávislosti, pokud jde o jejich vlastní činnost. Asociace plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů a není jim žádným způsobem nadřízena.

4. Asociace zastupuje členy Asociace při prosazování jejich společných zájmů. Za tím účelem je Asociace oprávněna jednat jménem členů Asociace s orgány státní správy a samosprávy, jakož i s ostatními institucemi a orgány, s právnickými i fyzickými osobami v České republice i v zahraničí.

5. Asociace vypracovává a podává příslušným orgánům k posouzení své projekty a společné projekty svých členů, žádosti o dary, příspěvky, dotace a granty pro akce zejména nadregionálního, celostátního a mezinárodního významu.

IV. ČLENSTVÍ

1. Členem Asociace se může stát fyzická nebo právnická osoba, která projeví zájem o členství a jejíž cíle nejsou v rozporu s cíli Asociace (viz čl. III.), a která podá přihlášku do Asociace.

2. Členem Asociace se může stát i regionální článek jiného občanského sdružení s právní subjektivitou, pokud již není členem Asociace celé sdružení. Přijetím celého sdružení za člena se členy stávají i všechny jeho části, a tím jejich případné předchozí členství v Asociaci zaniká.

3. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě žádosti zájemce Představenstvo. Do zasedání Představenstva může předseda přijmout zájemce o členství jako “kandidáta na člena”. Ten pak již může využívat práv a povinností plynoucích z členství, kromě práva volit a být volen a povinnosti platit členské příspěvky. Kandidatura končí rozhodnutím Představenstva o přijetí nebo o odmítnutí žádosti o členství.

4. Návrh na vyloučení člena může podat kterýkoliv člen sdružení. V návrhu musejí být popsány důvody, pro které má být člen vyloučen. Návrh se podává předsedovi. Předseda předá návrh členovi, jehož vyloučení je navrhováno k vyjádření, a stanoví mu k tomu lhůtu. Člen musí být přizván na jednání Představenstva, které o vyloučení rozhoduje, a musí mu být dána možnost se vyjádřit. Písemné rozhodnutí o vyloučení musí být předáno členovi. Člen má právo se odvolat proti rozhodnutí o vyloučení k Valnému shromáždění, které rozhodne s konečnou platností. Člen musí být pozván na jednání Valného shromáždění a musí mu být dána možnost se vyjádřit.

5. Členství v Asociaci zaniká:

a. písemným oznámením člena předsedovi;

b. rozhodnutím Představenstva o vyloučení při zvlášť hrubém poškození jiného člena Asociace nebo při porušení těchto Stanov.

c. automaticky při právním zániku nebo zrušení člena, případně jeho úmrtí.

6. Členové Asociace mají právo:

a. podílet se na činnosti Asociace;

b. vyjadřovat se ke všem přijatým rozhodnutím, podávat podněty a návrhy ke zlepšení činnosti Asociace;

c. vyvíjet vlastní činnost bez zásahů ze strany Asociace;

d. využívat všech výhod spojených s členstvím v Asociaci;

e. být pravidelně a podrobně informováni o činnosti Asociace;

f. volit a být voleni do orgánů Asociace;

g. účastnit se prostřednictvím zástupců na jednání orgánů Asociace;

h. vystoupit stanoveným způsobem z Asociace.

7. Členové Asociace mají povinnost:

a. udělit svým zástupcům na Valném shromáždění (dále jen VS) v potřebném rozsahu oprávnění jednat jménem člena;

b. povinnost podílet se na plnění převzatých závazků vůči Asociaci;

c. povinnost dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy Asociace;

d. respektovat platné rozhodnutí VS, Představenstva a předsedy;

e. platit členské příspěvky ve výši stanovené Představenstvem;

f. svou činností napomáhat uskutečňování cílů Asociace a svým jednáním nepoškozovat dobré jméno Asociace.

V. ORGÁNY ASOCIACE

1. Orgány Asociace tvoří Valné shromáždění, Představenstvo, Revizní komise, delegát a předseda.

2. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ (VS) je nejvyšším orgánem Asociace. Jeho členy jsou zástupci za každou právnickou osobu - člena Asociace, jeden zástupce za fyzické osoby, a dále pak členové Představenstva, delegát a předseda. Každá právnická osoba má právo jmenovat jednoho svého zástupce do VS. Fyzické osoby, které jsou členy Asociace, mají právo zvolit si jednoho svého zástupce do VS.

3. VS zasedá nejméně jednou ročně a svolává ho předseda. Předseda vždy svolá shromáždění, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů nebo delegát. Nesvolá-li předseda zasedání VS do čtyř týdnů ode dne obdržení žádosti, může zasedání svolat přímo delegát. Rozhodnutí svolat VS nelze vetovat.

4. VS je usnášeníschopné za účasti alespoň jedné poloviny svých členů. Není-li VS usnášeníschopné, koná se náhradní VS s totožným programem na stejném místě o hodinu později. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

5. První VS svolá zmocněnec přípravného výboru Asociace do čtyř měsíců po vzniku Asociace. Na tomto zasedání zvolí VS Představenstvo a Revizní komisi.

6. VS:

a. rozhoduje o změně Stanov;

b. volí a odvolává Představenstvo; návrh na jeho složení předkládá VS delegát;

c. volí a odvolává Revizní komisi;

d. vyjadřuje se k činnosti Asociace;

e. rozhoduje o odvolání proti vyloučení člena;

f. rozhoduje o zániku Asociace.

7. PŘEDSTAVENSTVO je výkonným orgánem Asociace. Tvoří ho volení zástupci (viz. V.6.), delegát a předseda. Funkční období volených zástupců je zpravidla tříleté.

8. Představenstvo se schází min. dvakrát ročně. Představenstvo:

a. rozhoduje o přijetí a vyloučení členů;

b. volí a odvolává předsedu;

c. stanovuje výši členských příspěvků;

d. schvaluje Výroční zprávu, rozpočet a finanční uzávěrku Asociace.

9. Představenstvo je usnášeníschopné za účasti alespoň jedné poloviny svých členů. Není-li VS usnášeníschopné, koná se náhradní Představenstvo s totožným programem na stejném místě o hodinu později. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

10. Jakékoli rozhodnutí Představenstva smí být učiněno i mimo zasedání Představenstva korespondenční formou. Korespondenční formou se rozumí rozhodnutí písemné, telefaxem či emailem. Podrobnosti o hlasování korespondenční formou upraví vnitřní předpis Asociace.

11. VS volí REVIZNÍ KOMISI zpravidla na tříleté funkční období. Člen Revizní komise nesmí být členem Představenstva. Členové Revizní komise volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání Revizní komise.

12. Revizní komise je usnášeníschopná za účasti alespoň jedné poloviny svých členů. Není-li Revizní komise usnášeníschopná, koná se náhradní setkání Revizní komise s totožným programem na stejném místě o hodinu později. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Revizní komise.

13. Revizní komise:

a. přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu Asociace;

b. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Představenstvu o výsledcích své kontrolní činnosti;

c. dohlíží na to, že Asociace vyvíjí činnost v souladu se zákony a Stanovami.

14. Revizní komise je oprávněna:

a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje;

b. podávat Představenstvu návrh na odvolání předsedy;

c. svolat mimořádně jednání Představenstva, jestliže to vyžadují zájmy Asociace. Členové Revizní komise mají právo účastnit se jednání Představenstva a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

15. DELEGÁTU přísluší právo veta při rozhodování VS, Představenstva i předsedy s výjimkou právních úkonů učiněných předsedou navenek. Toto právo lze zrušit jen jednomyslným rozhodnutím všech členů Představenstva včetně delegáta.

16. Pokud je členem Asociace Salesiánská provincie Praha, pak jí přísluší přednostní právo jmenovat delegáta. Po uvolnění místa delegáta je předseda Asociace povinen do měsíce informovat Salesiánskou provincii Praha a vyzvat ji ke jmenování nového delegáta. Nejmenuje-li nikoho ani na opakovanou výzvu do dvou měsíců od doručení této žádosti, přechází právo ustanovit delegáta na Představenstvo. Pokud není Salesiánská provincie Praha členem Asociace, ustanovuje delegáta z členů Asociace přímo Představenstvo.

17. Delegát je oprávněn písemně zmocnit svého pověřence výkonem všech či některých funkcí delegáta.

18. PŘEDSEDA je statutárním orgánem Asociace. Řídí běžný chod a je oprávněn ve všech směrech jednat jménem Asociace. Je volený Představenstvem zpravidla na tříleté funkční období.

19. Předseda může písemně pověřit zmocněnce pracemi na jednotlivých úsecích činnosti Asociace. Vyplývá-li tak z předsedova písemného pověření, může zmocněnec jednat jménem Asociace.

20. Funkce předsedy se uvolňuje:

a. uplynutím funkčního období předsedy. Po uplynutí funkčního období je předseda povinen do čtyř měsíců svolat Představenstvo, které zvolí nového předsedu. Do zvolení nového předsedy vykonává nadále činnost předsedy. Není-li Představenstvo svoláno ve této lhůtě, je oprávněn je svolat kterýkoli člen Představenstva.

b. odstoupením předsedy, odvoláním předsedy, smrtí předsedy nebo ztrátou způsobilosti k právním úkonům předsedy. Do doby zvolení nového předsedy vykonává funkci předsedy delegát. Po uvolnění místa předsedy je delegát povinen do čtyř měsíců svolat Představenstvo, které zvolí nového předsedu. Není-li Představenstvo svoláno ve této lhůtě, je oprávněn je svolat kterýkoli člen Představenstva.

VI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

1. Asociace získává finanční prostředky zejména formou členských příspěvků, darů, dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů, grantů a dědictví.

2. Za účelem materiálního zajištění nezbytného k realizaci svých cílů je Asociace oprávněna vyvíjet jako vedlejší hospodářskou činnost i podnikatelskou činnost.

3. Majetek členů zůstává vstupem do Asociace nedotčen. Členové Asociace jsou na sobě z hlediska hospodářských závazků a pohledávek nezávislí, neodpovídají za závazky Asociace a Asociace neodpovídá za závazky svých členů.

4. K zajišťování svých cílů může Asociace zaměstnávat pracovníky podle platných pracovněprávních předpisů. Práva a povinnosti zaměstnavatele vykonává předseda.

VII. ZÁNIK ASOCIACE

1. Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním Asociace nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra o jejím rozpuštění.

2. O rozpuštění Asociace rozhoduje výlučně VS na svém jednání se souhlasem tří čtvrtin svých členů. Tento orgán také rozhodne o majetkovém vypořádání. Likvidační zůstatek bude převeden na jinou neziskovou organizaci s obdobným účelem.

3. Nesejde-li se VS dvakrát po sobě v počtu alespoň tří čtvrtin svých členů, přechází pravomoc rozpustit Asociaci na Představenstvo.

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!